Naar inhoud naar top

Harmonisch Park en Groenbeheersplan voor domein Bovy is klaar

Waardevol natuurgebied (grote weergave)

Op vraag van onze gemeente heeft Centrum Duurzaam Groen een beheersplan opgesteld voor domein Bovy. Hierbij moest de focus liggen op actieve deelname van gebruikers, toegankelijkheid, integratie in de gemeentelijke toeristische visie en ecologie.

Het beheerplan heeft het voorbije half jaar reeds gediend als basis voor de eerste fase van de opkuis- en hersteloperatie die door het gemeentebestuur uitgevoerd werd en zal ook in de komende jaren een belangrijke leidraad kunnen betekenen voor de verdere aanpak.

In de aanloop tot dit plan werden zowel het beleid, de vissers, Regionaal Landschap Lage Kempen, ANB en betrokken gemeentelijke diensten als ook bezoekers via een bevraging op het terrein betrokken.

Eerst een studie naar de biologische diversiteit.

Vooral hogere planten, amfibieën, dagvlinders en broedvogels in kaart gebracht. Hierbij zijn biologisch zeer waardevolle elementen teruggevonden zoals zuur eikenbos, elzenbroekbos, oude houtwal uit vochtige wilgenstruwelen en Zomereik, interessant rietland en andere vegetaties van het rietlandverbond, …

Waardevol natuurgebied

Er werden 212 soorten planten genoteerd in het gebied waaronder opvallend de koningsvaren, groot nagelkruid en de steenanjer.

Er werden 16 soorten dagvlinders genoteerd waaronder het boomblauwtje. 36 soorten broedvogels hebben in 2015 in het gebied gebroed en het viel op dat zowel zwarte specht als ijsvogel (beide beschermd door de Europese vogelrichtlijn) aanwezig zijn in domein Bovy.

Voornamelijk de aanwezigheid van de boomkikker is van significant belang omwille van de hoog beschermingsgraad (Europese habitatrichtlijn). De soort kan dienen als vlaggenschipsoort voor educatieve doeleinden.

Toeristische ontwikkeling

De natuurwaarde is een belangrijke factor in de toeristische ontwikkeling van het gebied. Een duurzaam beheer van het park, gericht op het behoud en het versterken van de natuurwaarden, kan in combinatie met een sterke toeristische uitbouw in de noordoostelijke hoek het geheel opwaarderen.

 

Datum van het bericht: zondag 31 juli 2016
alle nieuws »

Ontdek Heusden-Zolder

Bekijk het filmpje
Overnachten in Heusden-ZolderUiT in Heusden-Zolder